Taiwan yuan zhu min zu xi tong suo shu zhi yan jiu = The Formosan native tribes : a genealogical and classificatory study

臺灣原住民族系統所屬之硏究 = The Formosan native tribes : a genealogical and classificatory study /

Level C c.9.L /451888 vol.1 Available
Level C c.9.L /451888 vol.2 Available
Full title: Taiwan yuan zhu min zu xi tong suo shu zhi yan jiu = The Formosan native tribes : a genealogical and classificatory study / Taibei di guo da xue tu su, ren lei xue yan jiu shi diao cha ; Yang Nanjun yi zhu.
臺灣原住民族系統所屬之硏究 = The Formosan native tribes : a genealogical and classificatory study / 臺北帝國大學土俗・人類學硏究室調查 ; 楊南郡譯註.
Alternative titles: Taiwan Takasagozoku keitō shozoku no kenkyū. Chinese.
Formosan native tribes :
臺灣高砂族系統所屬の硏究. Chinese.
Corporate Authors: Taihoku Teikoku Daigaku. Dozoku Jinruigaku Kenkyūshitsu.
臺北帝國大學. 土俗・人類學硏究室.
Other authors: Yang, Nanjun.
楊南郡.
Format: Book           
Edition: Chu ban.
初版.