Sheng jing yu qiang pao : Jidu jiao yu Chaozhou she hui (1860-1900) = The Bible and the gun : Christianity in South China, 1860-1900

圣经与枪炮 : 基督教与潮州社会 (1860-1900) = The Bible and the gun : Christianity in South China, 1860-1900 /

Level C c.802.s.29 /753777 Available  Request
Full title: Sheng jing yu qiang pao : Jidu jiao yu Chaozhou she hui (1860-1900) = The Bible and the gun : Christianity in South China, 1860-1900 / Li Xiexi zhu ; Lei Chunfang yi ; Zhou Cuishan shen jiao.
圣经与枪炮 : 基督教与潮州社会 (1860-1900) = The Bible and the gun : Christianity in South China, 1860-1900 / 李榭熙著 ; 雷春芳译 ; 周翠珊审校.
Alternative titles: Bible and the gun. Chinese
Jidu jiao yu Chaozhou she hui (1860-1900)
基督教与潮州社会 (1860-1900)
Main author: Lee, Joseph Tse-Hei, 1971-
李榭熙, 1971-
Other authors: Lei, Chunfang.
雷春芳.
Format: Book           
Edition: Di 1 ban.
第1版.


Other authors: Lei, Chunfang.
Language: Chinese
English
Published: Beijing : She hui ke xue wen xian chu ban she, 2010.
北京 : 社会科学文献出版社, 2010.
Classmark: c.802.s.29 /753777
Subjects:
Series: Guo jia Qing shi bian zuan wei yuan hui bian yi cong kan.
国家清史编纂委员会・编译丛刊
国家清史编纂委员会・编译丛刊.
Bibliography: Includes bibliographical references (p. 272-311)
ISBN: 9787509713587
7509713587