Han'guk misul 1. che 4-p'yŏn, Kkŏjiji annŭn sinhwa, Yi Chung-sŏp

한국미술 1. 꺼지지 않는 신화, 이중섭

CLOSED MDVD /8932 Available
Full title: Han'guk misul 1. che 4-p'yŏn, Kkŏjiji annŭn sinhwa, Yi Chung-sŏp [videorecording] / chejak EBS.
한국미술 1. 꺼지지 않는 신화, 이중섭 제작 EBS.
Alternative titles: Kkŏjiji annŭn sinhwa, Yi Chung-sŏp
Che 4-p'yŏn kkŏjiji annŭn sinhwa, Yi Chung-sŏp
Yi Chung-sŏp
꺼지지 않는 신화, 이중섭
第四篇 꺼지지 않는 신화, 이중섭
이 중섭
Format: DVD