Hong se Kejia ren : yi jiu si ling, wu ling nian dai Taiwan Kejia ren de she hui yun dong

紅色客家人 : 一九四〇, 五〇年代台灣客家人的社會運動 /

Level C c.275.t.60 /962142 Available
Full title: Hong se Kejia ren : yi jiu si ling, wu ling nian dai Taiwan Kejia ren de she hui yun dong / Lan Bozhou zhu.
紅色客家人 : 一九四〇, 五〇年代台灣客家人的社會運動 / 藍博洲著.
Alternative titles: Yi jiu si ling, wu ling nian dai Taiwan Kejia ren de she hui yun dong
1940, 1950 nian dai Taiwan Kejia ren de she hui yun dong
一九四〇, 五〇年代台灣客家人的社會運動
1940, 50年代台灣客家人的社會運動
Main author: Lan, Bozhou, 1960-
藍博洲, 1960-
Format: Book           
Edition: Chu ban.
初版.