Ōgimachi Tennō

正親町天皇 /

Level C DB210.088 /72177 v.10, pt.1 Available
Level C DB210.088 /72177 v.10, pt.2 Available
Level C DB210.088 /72177 v.10, pt.3 Available
Level C DB210.088 /72177 v.10, pt.4 Available
Level C DB210.088 /72177 v.10, pt.5 Available
Level C DB210.088 /72177 v.10, pt.6 Available
Level C DB210.088 /72177 v.10, pt.7 Available
Level C DB210.088 /72177 v.10, pt.8 Available
Level C DB210.088 /72177 v.10, pt.9 Available
Level C DB210.088 /72177 v.11, pt.1 Available
Level C DB210.088 /72177 v.11, pt.2 Available
Level C DB210.088 /72177 v.11, pt.3 Available
Level C DB210.088 /72177 v.11, pt.4 Available
Level C DB210.088 /72177 v.11, pt.5 Available
Level C DB210.088 /72177 v.11, pt.6 Available
Level C DB210.088 /72177 v.11, pt.7 Available
Level C DB210.088 /72177 v.11, pt.8 Available
Level C DB210.088 /72177 v.11, pt.9 Available
Level C DB210.088 /72177 v.10, pt.10 Available
Level C DB210.088 /72177 v.10, pt.11 Available
Level C DB210.088 /72177 v.10, pt.12 Available
Level C DB210.088 /72177 v.10, pt.13 Available
Level C DB210.088 /72177 v.10, pt.14 Available
Level C DB210.088 /72177 v.10, pt.15 Available
Level C DB210.088 /72177 v.10, pt.16 Available
Level C DB210.088 /72177 v.10, pt.17 Available
Level C DB210.088 /72177 v.10, pt.18 Available
Level C DB210.088 /72177 v.10, pt.19 Available
Level C DB210.088 /72177 v.10, pt.20 Available
Level C DB210.088 /72177 v.10, pt.21 Available
Level C DB210.088 /72177 v.10, pt.22 Available
Level C DB210.088 /72177 v.10, pt.23 Available
Level C DB210.088 /72177 v.10, pt.24 Available
Level C DB210.088 /72177 v.10, pt.25 Available
Level C DB210.088 /72177 v.10, pt.26 Available
Level C DB210.088 /72177 v.10, pt.27 Available
Level C DB210.088 /72177 v.10, pt.28 Available
Level C DB210.088 /72177 v.10, pt.29 Available
Level C DB210.088 /72177 v.11, pt.10 Available
Level C DB210.088 /72177 v.11, pt.11 Available
Level C DB210.088 /72177 v.11, pt.12 Available
Level C DB210.088 /72177 v.11, pt.13 Available
Level C DB210.088 /72177 v.11, pt.14 Available
Level C DB210.088 /72177 v.11, pt.15 Available
Level C DB210.088 /72177 v.11, pt.16 Available
Level C DB210.088 /72177 v.11, pt.17 Available
Level C DB210.088 /72177 v.11, pt.18 Available
Level C DB210.088 /72177 v.11, pt.19 Available
Level C DB210.088 /72177 v.11, pt.20 Available
Level C DB210.088 /72177 v.11, pt.21 Available
Level C DB210.088 /72177 v.11, pt.22 Available
Level C DB210.088 /72177 v.11, pt.23 Available
Level C DB210.088 /72177 v.11, pt.24 Available
Level C DB210.088 /72177 v.11, pt.25 Available
Level C DB210.088 /72177 v.11, pt.26 Available
Level C DB210.088 /72177 v.11, pt.27 Available
Level C DB210.088 /72177 v.11, pt.28 Available
DISPLAY ALL ...
Full title: Ōgimachi Tennō / Tōkyō Daigaku Shiryō Hensanjo hensan.
正親町天皇 / 東京大学史料編纂所編纂.
Corporate Authors: Tōkyō Daigaku. Shiryō Hensanjo.
東京大学. 史料編纂所.
Format: Book           


Corporate Authors: Tōkyō Daigaku. Shiryō Hensanjo.
Language: Japanese
Portuguese
Published: Tōkyō Tōkyō Daigaku Shuppankai, Shōwa 2 [1927]-
東京 : 東京大学出版会, 昭和 2 [1927]-
Classmark: DB210.088 /72177
Subjects:
正親町, Emperor of Japan, 1517-1593.
Series: Dai Nihon shiryō ; 10-11
大日本史料 ; ; 10-11
ISBN: 4130904752
9784130904759
9784130905282
4130905287