Xing gong zuo : ji juan guan dian = b Sex work : prostitutes' rights in perspective.

性工作 : 妓権観點 = b Sex work : prostitutes' rights in perspective.

Level C c.217.x.10 /857732 Nos.1&2 Available
Full title: Xing gong zuo : ji juan guan dian = b Sex work : prostitutes' rights in perspective.
性工作 : 妓権観點 = b Sex work : prostitutes' rights in perspective.
Alternative titles: Sex work : prostitutes' rights in perspective
"Xing gong zuo : Ji juan guan dian" zhuan hao
《性工作 : 妓権観點》専號.
Corporate Authors: Guo li zhong yang da xue (Chung-li, Taiwan). Xing/bie yan jiu shi.
國立中央大斈 (中壢, 臺灣) 性/别研究室.
Format: Book           


Corporate Authors: Guo li zhong yang da xue (Chung-li, Taiwan). Xing/bie yan jiu shi.
Language: Chinese
Published: Zhongli : Guo li zhong yang da xue ying wen xi xing/bie yan jiu shi, 1998.
中壢 : 國立中央大斈英文系性/别研究室, 1998.
Classmark: c.217.x.10 /857732
Subjects:
Series: Working papers in gender/sexuality studies.
Xing/bie yan jiu ; di 1-2 qi (Zhongli, Taiwan)
性/别研究 = ; di 1-2 qi (Zhongli, Taiwan)
working papers in gender/sexuality studies ; ; di 1-2 qi (Zhongli, Taiwan)
性/别研究 ; ; di 1-2 qi (Zhongli, Taiwan)
Bibliography: Includes bibilographical references.