Yunnan shao shu min zu she hui diao cha yan jiu

云南少数民族社会调查硏究 /

Level C c.120.y.39 /442216 v.1 Available  Request
Level C c.120.y.39 /442216 v.2 Available  Request
Full title: Yunnan shao shu min zu she hui diao cha yan jiu / Song Enchang zhu.
云南少数民族社会调查硏究 / 宋恩常著.
Main author: Song, Enchang.
宋恩常.
Format: Book           
Edition: Di l ban.
第1版.


Table of Contents:
  • 880-05
  • Shang ji. Du long zu, Nu zu, Beng long zu, Li su zu, Wa zu, Jing po zu, Dai zu, Miao zu, Yi zu, Ku cong ren she hui jing ji
  • Xia ji. Na xi zu, La hu zu, Jing po zu, Ha ni zu, Bu lang zu, Wa zu, Dai zu, Zhuang zu jia ting hun yin, zong jiao, yi shu, dao de.
Table of Contents:
  • 上集. 独龙族, 怒族, 崩龙族, 傈傈族, 佤族, 景颇族, 傣族, 苗族, 彝族, 苦聪人社会经济 -- 下集. 纳西族, 拉祜族, 景颇族, 哈尼族, 布朗族, 佤族, 傣族, 壮族家庭婚姻✹宗敎✹艺朮✹道德.