Zhongguo ran zhi shi

中国染织史 /

Level D c.FFT /540143 Available
Full title: Zhongguo ran zhi shi / Wu Shusheng, Tian Zibing zhu.
中国染织史 / 吳淑生, 田自秉著.
Main author: Wu, Shusheng.
吳淑生.
Other authors: Tian, Zibing.
田自秉.
Format: Book