Yŏkchŏng : Na ŭi ch'ŏngnyŏn sidae : Yi Yŏng-hŭi chajŏnjŏk esei.

歷程 : 나의청년시대 : 李泳禧자전적에세이.

Level D CD814 /639087 Available  Request
Full title: Yŏkchŏng : Na ŭi ch'ŏngnyŏn sidae : Yi Yŏng-hŭi chajŏnjŏk esei.
歷程 : 나의청년시대 : 李泳禧자전적에세이.
Main author: Yi, Yŏng-hŭi, 1929-
李泳禧, 1929-
Format: Book           


Language: Korean
Published: Sŏul T'ŭkpyŏlsi : Ch'angjak kwa Pip'yŏnsa, 1988.
서울특별시 : 창작과비평사, 1988.
Classmark: CD814 /639087
Subjects:
李泳禧, 1929-