Di san ge shi qi de Zhongguo dian ying : Beijing Taibei Xianggang xue sheng dian ying lu xiang hui zhan

第三個時期的中國電影 : 北京臺北香港學生電影錄像匯展 /

Level C c.368.d.3 /580894 Available
Full title: Di san ge shi qi de Zhongguo dian ying : Beijing Taibei Xianggang xue sheng dian ying lu xiang hui zhan / can zhan yuan xiao ji xi bie Beijing dian ying xue yuan [and others] ; zhu ban ji gou Xianggang jin hui xue yuan chuan li xi ; Lin Niantong, Huang Qizhi bian ji.
第三個時期的中國電影 : 北京臺北香港學生電影錄像匯展 / 參展院校及系別北京電影學院 [and others] ; 主辦機構香港浸會學院傳理系 ; 林年同, 黃奇智編輯.
Alternative titles: Beijing Taibei Xianggang xue sheng dian ying lu xiang hui zhan
北京臺北香港學生電影錄像匯展
Corporate Author: Di san ge shi qi de Zhongguo dian ying Hong Kong, China)
, Hong Kong Baptist College. Department of Communication.
香港浸會學院. 傳理學系.
Other authors: Lin, Niantong, 1944-
Huang, Qizhi, 1947-
第三個時期的中國電影
林年同, 1944-
黃奇智, 1947-
Format: Book           


Notes: 展出日期: 一九八八年七月二十五日至二十八日.
地點: 香港浸會學院大專會堂.
Zhan chu ri qi: Yi jiu ba ba nian qi yue er shi wu ri zhi er shi ba ri.
Di dian: Xianggang jin hui xue yuan da zhuan hui tang.
Physical Description: 169 pages : illustrations ; 23 cm