Ri zhi shi qi yuan zhu min xiang guan wen xian fan yi xuan ji : tan xian ji, chuan shuo, tong hua

日治時期原住民相關文獻翻譯選集 : 探險記・傳說・童話 /

Level C TRCCS /452958 c.120.r.8 Available
Full title: Ri zhi shi qi yuan zhu min xiang guan wen xian fan yi xuan ji : tan xian ji, chuan shuo, tong hua / Xu Junya zhu bian ; Zhongdao Zhuwo [and 3 others] yuan zhu ; Shansen Lan, Fengqizhi Chunping, Xu Beirong yi.
日治時期原住民相關文獻翻譯選集 : 探險記・傳說・童話 / 許俊雅主編 ; 中島竹窩 [and 3 others]原著 ; 杉森藍, 鳳氣至純平, 許倍榕譯.
Alternative titles: Tan xian ji, chuan shuo, tong hua
Seibanchi tankenki.
探險記・傳說・童話
生蕃地探險記.
Other authors: Nakajima, Chikuka.
Xu, Junya, (Editor)
Sugimori, Ai, 1979- (Translator)
Fengqizhi, Chunping, (Translator)
Xu, Beirong, (Translator)
中島竹窩.
許俊雅,
杉森藍, 1979-
鳳氣至純平,
許倍榕,
Format: Book           
Edition: BOD yi ban.
BOD一版.


Physical Description: 408 pages : illustrations, 23 cm.