Malilā

มะลิลา /

Level E MDVD20 /9874 Available  Request
Full title: Malilā / Čhī Winlēt Khō-Khrīʻēchan Hap ; phāpphayon dōi ʻAnuchā Bunyawatthana ; kamkap phāpphayon, ʻAnuchā Bunyawatthana ; botphāpphayon, ʻAnuchā Bunyawatthana, Wāsuthēp Kētphet ; ʻamnūai kānsāng, ʻAnuchā Bunyawatthana, Khanīnat Rư̄angručhira, Čhudāmāt Kǣochāt, Dō̜nsaron Kōwitwanitchā, Čhō̜n Bādālū = Malila : the farewell flower / G Village Co-Creation Hub ; a film by Anucha Boonyawatana ; directed by Anucha Boonyawatana ; written by Anucha Boonyawatana, Waasuthep Ketpetch ; produced by Anucha Boonyawatana, Kaneenut Ruenrujira, Jutamas Khawchat, Donsaron Kovitvanitcha, John Badalu.
มะลิลา / จี วิลเลจ โค-ครีเอชัน ฮับ ; ภาพยนตร์โดย อนุชา บุญยวรรธนะ ; กำกับภาพยนตร์, อนุชา บุญยวรรธนะ ; บทภาพยนตร์, อนุชา บุญยวรรธนะ, วาสุเทพ เกตุเพ็ชร์ ; อำนวยการสร้าง, อนุชา บุญยวรรธนะ, คณีณัฐ เรืองรุจิระ, จุฑามาศ แก้วชาติ, ดรสะรณ โกวิทวณิชชา, จอห์น บาดาลู = Malila : the farewell flower / G Village Co-Creation Hub ; a film by Anucha Boonyawatana ; directed by Anucha Boonyawatana ; written by Anucha Boonyawatana, Waasuthep Ketpetch ; produced by Anucha Boonyawatana, Kaneenut Ruenrujira, Jutamas Khawchat, Donsaron Kovitvanitcha, John Badalu.
Alternative titles: Malia :
Ma li la :
Other authors: ʻAnuchā Bunyawatthana, (Screenwriter)
Wāsuthēp Kētphet, (Screenwriter)
Sukonlawat Khanārot, (Actor)
ʻAnuchit Saphanphong, (Actor)
Samret Mư̄angphut, (Actor)
Chapphawit Temnithikun, (composer (expression))
Format: DVD