Sa tuiʺ mahā sa re caññʻsū ʼUiṅʻ Cī ʼakʻ(cʻ) Ūʺ Kraṅʻ rā praññʻʹ guṇʻ pru ʼa thimʻʺ ʼa mhatʻ.

Level C GPC327 /988833 Available
Full title: Sa tuiʺ mahā sa re caññʻsū ʼUiṅʻ Cī ʼakʻ(cʻ) Ūʺ Kraṅʻ rā praññʻʹ guṇʻ pru ʼa thimʻʺ ʼa mhatʻ.
Format: Book           


Language: Burmese
Published: Ranʻ kunʻ : [publisher not identified], 2002.
Classmark: GPC327 /988833
Subjects: