Da han de shi ji : Meng Yuan shi dai de duo yuan wen hua yu yi shu = Age of the great Khan : pluralism in Chinese art and culture under the Mongols

大汗的世紀 : 蒙元時代的多元文化與藝術 = Age of the great Khan : pluralism in Chinese art and culture under the Mongols /

Archive & Special Collections PDF ZA /5772 Available
Full title: Da han de shi ji : Meng Yuan shi dai de duo yuan wen hua yu yi shu = Age of the great Khan : pluralism in Chinese art and culture under the Mongols / [zhu bian Shi Shouqian, Ge Wanzhang].
大汗的世紀 : 蒙元時代的多元文化與藝術 = Age of the great Khan : pluralism in Chinese art and culture under the Mongols / [主編石守謙, 葛婉章].
Alternative titles: Meng Yuan shi dai de duo yuan wen hua yu yi shu
Age of the great Khan :
Pluralism in Chinese art and culture under the Mongols
蒙元時代的多元文化與藝術
Other authors: Shi, Shouqian.
Ge, Wanzhang.
石守謙.
葛婉章.
Format: Book           
Edition: Chu ban.
初版.