Son Sŏk-hŭi chŏnŏllijŭm : Han'guk ŏllon ŭi chihyŏng ŭl pakkun ŏllonin

손 석희 저널리즘 : 한국 언론 의 지형 을 바꾼 언론인 /

Level D CD070 /533838 On loanDue: 06-04-2020
Full title: Son Sŏk-hŭi chŏnŏllijŭm : Han'guk ŏllon ŭi chihyŏng ŭl pakkun ŏllonin / Chŏng Ch'ŏr-un chiŭm.
손 석희 저널리즘 : 한국 언론 의 지형 을 바꾼 언론인 / 정 철운 지음.
Main author: Chŏng, Ch'ŏr-un, (Author)
정 철운,
Format: Book           
Edition: Ch'op'an.
초판.


Physical Description: 278 pages : illustrations ; 22 cm