Bōkyaku no tame no "wakai" : "teikoku no ianfu" to Nihon no sekinin

忘却のための「和解」 : 「帝国の慰安婦」と日本の責任 /

Level C DB210.7 /680797 Available
Full title: Bōkyaku no tame no "wakai" : "teikoku no ianfu" to Nihon no sekinin / Tei Eikan.
忘却のための「和解」 : 「帝国の慰安婦」と日本の責任 / 鄭栄桓.
Main author: Chŏng, Yŏng-hwan, 1980-
鄭栄桓, 1980-
Format: Book