Lian he guo gong min yu zheng zhi quan li guo ji gong yue zu qun, zong jiao huo yu yan shao shu zhe quan li zhi kao cha : jian lun Taiwan de yuan zhu min zu quan li

聯合國公民與政治權利國際公約族群、宗教或語言少數者權利之考察 : 兼論台灣的原住民族權利 /

Level C TRCCS /452529 A345.1249 Available
Full title: Lian he guo gong min yu zheng zhi quan li guo ji gong yue zu qun, zong jiao huo yu yan shao shu zhe quan li zhi kao cha : jian lun Taiwan de yuan zhu min zu quan li / Hu Qingshan zhu.
聯合國公民與政治權利國際公約族群、宗教或語言少數者權利之考察 : 兼論台灣的原住民族權利 / 胡慶山著.
Main author: Hu, Qingshan, (Author)
胡慶山,
Format: Book           
Edition: Chu ban.
初版.