"Yŏngmunjŏn chat'ong"

「英文典自通」 /

Level D CD415 /402284 Available  Request
Full title: "Yŏngmunjŏn chat'ong" / Yun T'ae-hŏn. "Ch'oesin yŏngmunpŏp" / Yŏ Un-hong, Yu Hŭng-jun ; [p'yŏnja Kim Min-su, Ha Tong-ho, Ko Yŏng-gŭn].
「英文典自通」 / 尹 泰憲. 「最新英文法」 / 呂運弘, 俞興濬 ; [編者, 金敏洙, 河東鎬, 高永根].
Alternative titles: Ch'oesin Yŏngmunpŏp
Ch'oesin Yŏngmunpŏp.
最新英文法
最新英文法.
Main author: Yun, T'ae-hŏn.
尹泰憲.
Other authors: Kim, Min-su.
Ha, Tong-ho.
Ko, Yŏng-gŭn.
Yu, Hŭng-jun.
Yŏ, Un-hong.
金敏洙.
河東鎬.
高永根.
俞興濬.
呂運弘.
Format: Book           


Other authors: Kim, Min-su., Ha, Tong-ho., Ko, Yŏng-gŭn., Yu, Hŭng-jun., Yŏ, Un-hong.
Language: Korean
Published: Sŏul T'ŭkpyŏlsi : T'ap Ch'ulp'ansa : Ch'ongp'an Kwangmunsa, 1985.
서울特别市 : 塔出版社 : 總販光文社, 1985.
Classmark: CD415 /402284
Subjects:
Series: Yŏktae Han'guk munpŏp taegye ; che 2-pu, che 30-ch'aek.
歷代韓國文法大系 ; ; che 2-pu, che 30-ch'aek.